2nd XV v Southam, Shield 1/4r, 181118 - Willie Whitesmith